VNU-HUS MAT2315: Phương pháp nghiên cứu khoa học


Đây là trang web lưu trữ một số tài liệu liên quan đến môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học (VNU-HUS MAT2315)” tôi tham gia hướng dẫn làm tiểu luận ở Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội trong Học kỳ 2 năm học 2022-2023.

  • Đề tài tiểu luận: Bài toán tô màu đồ thị và các ứng dụng.
  • Sinh viên:
    • Nguyễn Trà Giang (K65A2)
    • Nguyễn Hoàng Sơn (K66A2)
  • Poster ở Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học năm 2023: PDF
  • Một số tài liệu tham khảo: