VNU-HUS MAT2315: Phương pháp nghiên cứu khoa học


Đây là trang web lưu trữ một số tài liệu liên quan đến môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học (VNU-HUS MAT2315)” tôi tham gia hướng dẫn làm tiểu luận ở Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội trong Học kỳ 2 năm học 2022-2023.

  • Đề tài tiểu luận: TBD
  • Một số tài liệu tham khảo: