VNU-HUS MAT2315: Phương pháp nghiên cứu khoa học


Đây là trang web lưu trữ một số tài liệu liên quan đến môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học (VNU-HUS MAT2315)” tôi tham gia hướng dẫn làm tiểu luận ở Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội trong Học kỳ 2 năm học 2023-2024.

  • Đề tài tiểu luận: Số Sudoku của một đồ thị
  • Sinh viên:
    • Nguyễn Hoàng Long (K63 Toán học)
  • Poster ở Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Toán-Cơ-Tin học năm 2024: PDF
  • Một số tài liệu tham khảo:
    • Maria Jeyaseeli, J., Lau, G.C., Shiu, W.C., Arumugam, S.: Sudoku number of graphs. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 20, 209–216 (2023). doi:10.1080/09728600.2023.2218917.
    • Pokrovskiy, A.: Graphs with Sudoku number \(n-1\). arXiv preprint (2022). arXiv:2206.08914.