VNU-HUS MAT3500: Toán rời rạc


Đây là trang web hỗ trợ cho môn “Toán rời rạc (VNU-HUS MAT3500)” tôi tham gia giảng dạy ở Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội trong Học kỳ hè năm học 2023-2024.

Các thông tin cơ bản

 • Trường: Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội
 • Mã học phần: MAT3500
 • Mã lớp học phần: MAT3500
 • Số tín chỉ: 4
 • Thời gian: Học kỳ hè năm học 2023-2024
  • Lý thuyết: Thứ 2 + Thứ 4, 14:00 – 17:50 (Tiết 7–10), Phòng 302-T5 (Từ 8/7/2024, chuyển sang phòng 102-T5)
  • Bài tập: Thứ 3 + Thứ 6, 14:00 – 17:50 (Tiết 7–10), Phòng 302-T5 (Từ 8/7/2024, chuyển sang phòng 102-T5)
 • Giảng viên (Lý thuyết + Bài tập): Hoàng Anh Đức (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, hoanganhduc[at]hus.edu.vn (thay [at] bằng @))
 • Nội dung: Cung cấp các kiến thức toán học cơ sở cho ngành công nghệ thông tin bao gồm các cấu trúc toán học rời rạc và các nguyên lí toán học áp dụng cho các cấu trúc này (cơ sở của lô gíc toán học, lí thuyết tập hợp, hàm và quan hệ, lí thuyết số, lí thuyết đếm, lí thuyết đồ thị, phép tính xác suất, đại số Bool và mạch tổ hợp, ôtô mát, ngôn ngữ hình thức và khả năng tính toán)
 • Trang web hỗ trợ: https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2024/summer/MAT3500/
 • Google Classroom: 5f2622i
 • Kiểm tra, đánh giá:
  • Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%
  • Thi giữa kỳ: 20%
  • Thi cuối kỳ: 60%

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Tài liệu từ các năm trước

Nội dung

Bài giảng và bài tập

Chủ đề Tài liệu Ghi chú
Giới thiệu slides  
Lôgic và Chứng minh slides, bài tập Chương 1, 1.1–1.5, 1.7 (Rosen)
Các cấu trúc cơ bản: Tập hợp, Hàm, Dãy, Tổng slides, bài tập Chương 2, 2.1–2.5 (Rosen)
Quy nạp và Đệ quy slides, bài tập Chương 5, 5.1–5.3 (Rosen)
Thuật toán I: Giới thiệu, một số thuật toán tìm kiếm và sắp xếp, độ tăng của hàm slides, bài tập Chương 3, 3.1–3.2 (Rosen)
Thuật toán II: Độ phức tạp tính toán, thuật toán tham lam, thuật toán đệ quy slides, bài tập Chương 3, 3.1, 3.3, Chương 5, 5.4, Chương 8, 8.1–8.4 (Rosen)
Lý thuyết số cơ bản slides, bài tập Chương 4, 4.1–4.4 (Rosen)
Các phương pháp đếm slides, bài tập Chương 6, 6.1–6.5 (Rosen)

Kiểm tra, đánh giá

Lời giải các bài tập

Thời gian Bài tập Lời giải Tác giả
16/03/2024 Bài 8, danh sách bài tập “Quy nạp và đệ quy” PDF Hoàng Anh Đức (GV)

Lịch sử các thông báo

 • 6/7/2024:
  • Cập nhật nội dung môn học (xem ở đây)
   • Quy nạp và Đệ quy
   • Thuật toán I: Giới thiệu, một số thuật toán tìm kiếm và sắp xếp, độ tăng của hàm
   • Thuật toán II: Độ phức tạp tính toán, thuật toán tham lam, thuật toán đệ quy
   • Nội dung ôn tập cho kiểm tra giữa kỳ
 • 30/6/2024:
  • Cập nhật nội dung môn học (xem ở đây)
   • Giới thiệu
   • Lôgic và Chứng minh
   • Các cấu trúc cơ bản
 • 23/6/2024:
  • Khởi tạo trang web