VNU-HUS MAT3500: Toán rời rạc


Đây là trang web hỗ trợ cho môn “Toán rời rạc (VNU-HUS MAT3500)” tôi tham gia giảng dạy ở Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội trong Học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Các thông tin cơ bản

 • Trường: Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội
 • Mã học phần: MAT3500
 • Mã lớp học phần: MAT3500 (KHDL)
 • Số tín chỉ: 4
 • Thời gian: Học kỳ 2 năm học 2023-2024
  • Lý thuyết: Thứ 4, 07:00 – 08:50 (Tiết 1–3), Phòng 203-T5
  • Bài tập: Thứ 5, 16:00 – 17:50 (Tiết 9–10), Phòng 206-T5
 • Giảng viên (Lý thuyết + Bài tập): Hoàng Anh Đức (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, hoanganhduc[at]hus.edu.vn (thay [at] bằng @))
 • Nội dung: Cung cấp các kiến thức toán học cơ sở cho ngành công nghệ thông tin bao gồm các cấu trúc toán học rời rạc và các nguyên lí toán học áp dụng cho các cấu trúc này (cơ sở của lô gíc toán học, lí thuyết tập hợp, hàm và quan hệ, lí thuyết số, lí thuyết đếm, lí thuyết đồ thị, phép tính xác suất, đại số Bool và mạch tổ hợp, ôtô mát, ngôn ngữ hình thức và khả năng tính toán)
 • Trang web hỗ trợ: https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2024/MAT3500-1/
 • Google Classroom: 7gnoxt2
 • Kiểm tra, đánh giá:
  • Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 10%
  • Thi giữa kỳ: 20%
  • Thi cuối kỳ: 70%

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Tài liệu từ các năm trước

Nội dung

Bài giảng và bài tập

Chủ đề Tài liệu Ghi chú
Giới thiệu slides  
Lôgic và Chứng minh slides, bài tập Chương 1, 1.1–1.5, 1.7 (Rosen)
Các cấu trúc cơ bản: Tập hợp, Hàm, Dãy, Tổng slides, bài tập Chương 2, 2.1–2.5 (Rosen)
Quy nạp và Đệ quy slides, bài tập Chương 5, 5.1–5.3 (Rosen)

Kiểm tra, đánh giá

Lời giải các bài tập


Lịch sử các thông báo